Rendabiliteit van het eigen vermogen

Naast de ratio's van de rendabiliteit van de verkopen en de activa zijn er nog twee ratio's om de rendabiliteit van het eigen vermogen te beoordelen. Deze ratio's hangen nauw samen met die van de verkopen en de activa en geven aandeelhouders een indicatie van hoeveel winst het eigen vermogen aan financiële middelen is genereerd.  Deze winst kan nadien gebruikt worden om de aandeelhouders te vergoeden in de vorm van dividend, of om verder te investeren in het bedrijf. Ook geven deze ratio's meer informatie over het effect van veranderingen van kosten en opbrengsten op de winstgevendheid van het bedrijf.

Nettorendabiliteit eigen vermogen voor belastingen

Deze ratio wordt berekend door de winst voor belastingen te delen door het eigen vermogen. De nettorendabiliteit geeft weer hoeveel winst er door het eigen vermogen gegenereerd wordt.  Zoals hierboven reeds werd vermeld dient deze ratio als indicator voor de mogelijkheid tot het uitbetalen van dividenden of het verder investeren in het bedrijf.

De rendabiliteit kan ook berekend worden door de rendabiliteit van de totale activa te vermenigvuldigen met de financiële hefboom. Deze hefboom is gelijk aan:

(Winst voor belastingen / Winst voor belastingen + financiële kosten van het vreemd vermogen)X(Totale activa / eigen vermogen)

De hefboom bestaat uit twee elementen: De eerste factor is de uitdrukking van de schuldenkost, terwijl de tweede factor de inverse waarde van de financiële onafhankelijk weergeeft.  Uit deze uitdrukking blijkt dat de rendabiliteit van het eigen vermogen niet enkel samen hangt met de winstmarge maar ook met de financiële hefboom en de rendabiliteit van de totale activa.

Graad financiële hefboom

Naast de nettorendabiliteit van het eigen vermogen kan ook de financiële hefboom berekend worden. Deze ratio is de verhouding tussen de procentuele verandering van de winst of verlies na financiële kosten van het vreemd vermogen en belastingen en de procentuele verandering van de winst of verlies voor de financiële kosten en belastingen.

Deze ratio geeft informatie over de invloed van de winst voor de kosten op de winst na de kosten. Een onderneming met een hoge graad heeft dus een hoger financieel risico omdat een verandering van de winst of verlies voor de kosten een grote positieve of negatieve invloed heeft op het resultaat na de kosten en belastingen. In volatiele tijden kan dit dus leiden tot een significante stijging van het resultaat, maar evengoed van het verdampen van de winst of het kan zelfs leiden tot verlies door kleine veranderingen in sommige factoren.