Rendabiliteit en de invloed ervan op bedrijven

Op lange termijn zijn de solvabiliteit en de rendabiliteit cruciaal voor een bedrijf.  De solvabiliteit is belangrijk omdat het bedrijf op lange termijn alle schulden moet kunnen terugbetalen, de rendabiliteit omdat er voldoende winst gemaakt moet worden om niet alleen solvabel te zijn, maar om ook te kunnen groeien.  In dit artikel: de rendabiliteit van de verkopen en van de activa.

Rendabiliteit van de verkopen

Bruto- en nettoverkoopmarge

De brutoverkoopmarge is het brutobedrijfsresultaat voor niet-kaskosten ten opzichte van de verkopen.  De nettoverkoopmarge gebruikt dezelfde formule, enkel is het het bedrijfsresultaat na niet-kaskosten.  

De brutoverkoopmarge geeft meer informatie over de efficiënte van de operationele activiteiten. Daarnaast hangt de bruto- en nettoverkoopmarge nauw samen. De nettoverkoopmarge zal ook steeds lager zijn dan de brutoverkoopmarge, omdat de niet-kaskosten wel in rekening gebracht worden. Dit leidt tot de volgende conclusie:  Als de verhouding tussen de niet-kaskosten en de verkopen constant blijft en de nettoverkoopmarge daalt is dit volledig te wijten aan een dalende brutomarge. Andersoms zullen de niet-kaskosten stijgen of dalen, als de nettoverkoopmarge stijgt of daalt terwijl de brutoverkoopmarge gelijkgebleven is.

Graad operationele hefboom

Dit is de procentuele verandering nettobedrijfsresultaat na niet-kaskoten/ procentuele verandering verkopen.

De graad operationele hefboom kan gebruikt worden om het bedrijfsrisico van het bedrijf in kwestie in te schatten. Een hoge graad duidt op een hoger bedrijfsrisico omdat het nettobedrijfsresultaat sterk reageert op een verandering in de verkopen.  Een positieve verandering in de verkopen zal versterkt worden, terwijl een daling van de verkopen een nog grotere procentuele daling in het nettobedrijfsresultaat tot gevolg heeft.

Rendabiliteit van de activa

Bruto- en nettorendabiliteit totale activa voor belastingen

Net zoals bij de verkoopmarge kan hier een bruto- en nettorendabiliteit berekend worden. De brutorendabiliteit is gelijk aan de verhouding tussen de winst voor belastingen, niet-kaskosten en financiële kosten van het vreemd vermogen, en de totale activa.  Bij de nettorendabiliteit worden de niet kas-kosten niet in de berekening genomen. Deze ratio is een indicator voor de efficiëntie waarmee de activa worden ingezet.

Rendabiliteit totale activa

Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen de bruto- en de nettorendabiliteit.

  • Nettorendabiliteit = Nettowinstmarge x rotatie van de activa(= verkopen/ totale activa)
  • Bruttorendabiliteit = Brutowinstmarge x rotatie van de activa.

Deze ratio's bestaan uit twee delen: enerzijds de winstmarge die aangeeft hoeveel winst een bedrijf maakt op elke euro, anderzijds de voorraadrotatie die aangeeft hoeveel keer per jaar de activa zijn ingezet. Hoe hoger of lager de voorraadrotatie hoe meer of minder verkopen er gegenereert wordt door de activa.  Het voordeel van de rendabiliteit totale activa is dat dit een zeer volledige formule is.  Ze houdt rekening met de winstgevendheid en de rotatie. De andere ratio's houden enkel rekening met één van beide factoren.